Miljøgodkendelse, Grunderupvej 17, 4683 Rønnede.

Faxe Kommune har d. 26. juni 2020 meddelt miljøgodkendelse til opførelse af del af stald på Grunderupvej 17, 4683 Rønnede.

Miljøgodkendelen er givet efter til § 16 a stk 2 i Lovbekendtgørelse nr. Bekendtgørelse nr. 520 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 01/05/2019 Godkendelsen omfatter opførelse af en tilbygning til so- og

opføres i forbindelse med det eksisterende staldanlæg på adressen.

 

Du kan se miljøgodkendelsen her

 

Klagevejledning og søgsmål

Afgørelser om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 kan skriftligt

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter deres annoncering. Du

kan læse klagevejledning i godkendelsens afsnit 1.1.

Klagefristen udløber den 26 juli 2020.

Klageberettiget er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i

sagens udfald, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84-87.

Afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesloven § 90,

inden 6 måneder efter annonceringen.

Opdateringsdato: 26.06.2020 - 11:52