Miljøgodkendelse Høsten teglværksvej 32, 4690 Haslev.

Faxe Kommune har d. 19. august 2020 meddelt miljøgodkendelse til opførelse af del af stald på Høsten teglværksvej 32, 4690 Haslev.

Miljøgodkendelen er givet efter til § 16 a stk 1 i Lovbekendtgørelse nr. Bekendtgørelse nr. 520 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 01/05/2019 Godkendelsen omfatter opførelse af læskur til kalve, møddingsplads, telt overdækning af gyllebeholder, mælketank som opføres i forbindelse med det eksisterende staldanlæg på adressen.

Klagevejledning og søgsmål

Afgørelser om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 kan skriftligt

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter deres annoncering. Du kan læse klagevejledning i godkendelsens afsnit 1.1.

Klagefristen udløber den 26. september 2020.

Klageberettiget er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84-87.

Afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesloven § 90, inden 6 måneder efter annonceringen.

 

Opdateringsdato: 19.08.2020 - 15:00