Miljøgodkendelse, Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev

Faxe Kommune har d. 1. juli 2020 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev

Miljøgodkendelsen er en genbehandling af miljøgodkendelse givet 4. juli 2018 efter husdyrgodkendelseslovens § 12

Miljøgodkendelsen er givet efter § 12 i Lov nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Godkendelsen omfatter opførelse af to nye slagtesvinestalde og en gyllebeholder på 3.800 m3. De nye anlæg opføres i forbindelse med det eksisterende staldanslæg på adressen. Derudover giver godkendelsen tilladelse til udvidelse af produktionen fra 7.500 slagtesvin (32-107 kg) pr. år, svarende til 192,31 dyreenheder (DE), til 6000 svin (25-120 kg) og 12.000 svin (60-120 kg) pr. år, svarende til ialt 477,18 DE.

I forhold til miljøgodkendelsen givet i 2018, er der foretaget følgende tilføjelser og ændringer:

  • Der stilles vilkår om 3-rækket læhegn nord, vest og syd for det nye staldanlæg samt nord, syd og øst for den nye gyllebeholder.
  • De 2 nye slagtesvinestalde placeres nu ca. 20 m vest for de eksisterende bygninger (35 m i godkendelsen fra 2018).
  • Der stilles vilkår om reduceret proteinindhold i foderet, således BAT-ammoniak er overholdt.
  • Teknisk ændring af fodringsvilkår for fosfor.

 

Du kan læse hele miljøgodkendelsen under bilag nedenfor.

 

Klagevejledning
Afgørelsen om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12 kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævet inden 4 uger efter annoncering. Du kan læse klagevejledninnen i godkendelsens afsnit 1.1

Klagefristen udløber d. 29. juli 2020

Klageberettigede er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen kan envidere indbringes for domstolene inden for en periode på 6 månder fra annoncering.

Opdateringsdato: 11.08.2020 - 13:05

Kontaktinformation