Miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Würtz-gruppen A/S har søgt om miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af ren beton på ejendommen Industrivej 57, 4683 Rønnede.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den fremsendte ansøgning samt kommunens vurdering, miljøgodkendelse til det ansøgte

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Faxe Kommune meddeler samtidig afgørelse om, at oplag og nedknusning af ren beton på Industrivej 57, 4683 Rønnede ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 1. august 2022. Klagevejledninger findes i afgørelserne.

Opdateringsdato: 07.06.2023 - 14:08