Miljøtilladelse Lergårdsvej 36, 4640 Faxe

Faxe Kommune har d. 3. august 2021 meddelt § 16b miljøtilladelse til heste på Lergårdsvej 36, 4640 Faxe

Tilladelsen er givet efter § 16b i Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. I forbindelse med tilladelsen sker der ikke ændringer i

forhold til den nuvarende produktion på ejendommen, ligesom der ikke foretages større bygningsmassige andringer. Der gives tilladelse til et produktionsareal pa 428 m2 stald.

 

Du kan læse tilladelsen herunder

 

 

Afgorelser om miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b kan skriftligt paklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter dens annoncering. Du kan læse klagevejledningen i tilladelsens s. 6 under overskriften klagevejledning.

Klagefristen udløber 3. septemer 2021 kl. 23.59

Klageberettigede er b.la. ansøger og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald jf. husdyrbruglovens § 84.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene jf. husdyrbruglovens § 90, inden 6 måneder efter annonceringen.

Opdateringsdato: 03.08.2021 - 13:35