Miljøtilladelse til Olstrupvej 24A, 4690 Haslev

Faxe Kommune har d. 16. september 2021 meddelt § 16 b miljøtilladelse til hestehold på Olstrupvej 24, 4690 Haslev

Tilladelsen er givet efter § 16b i Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Der I forbindelse med tilladelsen etableres der et hestehold

på ejendommen, og der sker nogle bygningsmæssige ændringer. Herunder opsættelse af walker og udvidelse af ridehal i allerede eksisterende bygning.

Der gives tilladelse til et produktionsareal på 855 m2 stald.

 

Du kan læse tilladelsen her

 

 

Afgørelser om miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenavnet inden 4 uger efter dens annoncering. Du kan læse klagevejledningen i tilladelsens afsnit 2.1 under overskriften klagevejledning.

Klagefristen udløber 16. oktober 2021 kl. 23.59

Klageberettigede er b.la. ansøger og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald jf. husdyrbruglovens § 84.

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene jf. husdyrbruglovens § 90, inden 6 måneder efter annonceringen.

Opdateringsdato: 16.09.2021 - 16:40