Nedsivnings- og tilslutningstilladelse til kunstgræsbane - Stadionvej 10, 4690 Haslev

Haslev FC skal have udskiftet kunstgræstæppe på deres eksisterende kunstgræsbane. I den forbindelse er det aftalt, at der udarbejdes en spildevandstilladelse til banen.

Faxe Kommune har den 19. maj 2021 modtaget en ansøgning om nedsivning og tilslutning af overfladevandvand til den offentlige regnvandsledning, fra kunstgræsbanen ved Haslev FC, Stadionvej 10, 4690 Haslev.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, nedsivnings- og tilslutningstilladelse til kunstgræsbanen. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 1. november 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 04.10.2021 - 12:52

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00