Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Royal Unibrew - Faxe Alle 1 4640 Faxe

I forbindelse med revurdering af Royal Unibrews miljøgodkendelse, har Faxe Kommune foretaget en vurdering af, om der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Basistilstandsrapporten er et redskab til at foretage en sammenligning mellem den forureningstilstand, der er konstateret i den basistilstandsrapport, der er lavet ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, og tilstanden, når driften af aktiviteterne ophører.

På baggrund af den miljøtekniske beskrivelse, de udfyldte BAT-tjeklister, samt basistilstandsrapport trin 1-3, indsendt af virksomheden, meddeler Faxe Kommune påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 43 i godkendelsesbekendtgørelsen..

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 28. september 2020. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Påbud basistilstandsrapport165.59 KB
Opdateringsdato: 31.08.2020 - 10:49

Kontaktinformation