Servicecenter ved afkørsel 37 i Rønnede kan etableres uden VVM

Beliggende: Borupvej 2-4 og 3-7, 4683 Rønnede Ejendommen: 3u, 3a (delvis), 3m, 3t, Kongsted-Borup By, Kongsted

NP Stop 37 Rønnede Aps ønsker at etablere servicecenter ved afkørsel 37 i Rønnede som beskrevet i lokalplan 1200-34 for området. Projektet skal vurderes efter miljøvurderingsloven.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om at servicecenteret Stop 37, kan etableres uden VVM.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Planklagenævnet via Klageportalen senest den 10. februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Der er desuden meddelt landzonetilladelse til projektet samt dispensation fra lokalplan 1200-34 for en række forhold. Denne afgørelse kan ses under afgørelser på Faxe Kommunes hjemmeside. Se mere under "Læs også". 

Opdateringsdato: 13.01.2023 - 14:05