Spildevandsplan 2022-2026

Faxe Byråd har den 22. december 2021 vedtaget Spildevandsplan 2022-2026. Planen er offentliggjort den 11. januar 2022.

Forslag til spildevandsplan 2022-2026, har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. oktober-30. november 2021. Faxe Kommune har modtaget 5 høringssvar i forbindelse med denne høring.

Du kan læse hele Spildevandsplan 2022-2026 her.

Klagevejledning
Afgørelsen herom kan for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Natur- og
Miljøklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen af forslag til spildevandsplan for Faxe
Kommune 2022 – 2026.
Klageberettiget er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er
endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har
vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger
www.borger.dk og www.virk.dk, som man logger på med Nem ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager skal betale et
gebyr på kr. 500, som betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis
klager får helt eller delvist medhold i klagen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Spildevandsplan for Faxe Kommune 2022 - 2026
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse
i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opdateringsdato: 13.01.2022 - 09:30