Spildevandstilladelse til AffaldsPlus I/S – Karise Haveaffaldsplads

AffaldsPlus I/S ændrer på håndteringen af overfladevand på Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise. Overfladevand fra dele af Karise Haveaffaldsplads ledes til den offentlige spildevandskloak. Vand fra resten af pladsen nedsives via sivebed.

AffaldsPlus I/S ændrer på håndteringen af overfladevand på Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise. Overfladevand fra dele af Karise Haveaffaldsplads ledes til den offentlige spildevandskloak. Vand fra resten af pladsen nedsives via sivebed.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til Karise Haveaffaldsplads. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen 23. december 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 25.11.2021 - 16:40

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00