Spildevandstilladelse til Christian Soleen – Udendørs vaskeplads

Christian Soleen ønsker at etablerer en udendørs vaskeplads på ejendommen Lucernevej 3, 4653 Karise. Spildevand fra udendørs vaskeplads ledes via sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til udendørs vaskeplads. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 3. juni 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 29.06.2020 - 10:40

Kontaktinformation