Spildevandstilladelse til Rønnede Miljøcenter – modtageplads til metalskrot

Faxe Kommune meddeler tilladelse til at tilslutte overfladevand fra en modtageplads til den offentlige spildevandsledning via vandbremse, sandfang og olieudskiller.

Rønnede Miljøcenter etablerer modtageplads til jernskrot på ejendommen Industrivej 32-34, 4683 Rønnede. Spildevand fra Modtageplads til jernskrot ledes via forsinkelsesbassin, sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandskloak.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til Modtageplads til jernskrot. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 25. marts 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 25.02.2022 - 10:15