Spildevandstilladelse til vaskehal og tankanlæg på Køgevej 2A, 4640 Faxe

GO’ON etablerer en vaskehal og tankanlæg på ejendommen Køgevej 2A, 4640 Faxe.

Til rensning af spildevandet fra vaskehallen, installeres et biologisk renseanlæg og det rensede spildevand genbruges i vaskehallen. Overløb fra renseanlægget tilsluttes den offentlige spildevandsledning. Spildevandet fra tankanlægget afledes via sandfang og olieudskiller til den offentlige spildevandsledning. Tag og overfladevand ledes til den offentlige regnvandsledning.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til vaskehal og tankanlæg. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 8. december 2021. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
 

Opdateringsdato: 10.11.2021 - 12:49

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00