Spildevandstilladelser

Tilladelser til tilslutning af overfladevand fra Østbanen til Faxe Forsynings ledningsnet

Østbanen fra Køge til Faxe Ladeplads er nedslidt og der er behov for fornyelse for fortsat at kunne opretholde togdrift på banen. Lokaltog A/S er, som ejer af Østbanen, derfor i gang med at forberede en omfattende sporrenovering af hele banestrækningen – herunder renoveringen af afvandingssystemerne fra baneanlægget.

I forbindelse med renovering af afvandingssystemet, er der for 4 baneoplande søgt om tilladelse til at tilslutte overfladevandet herfra til Faxe Forsynings ledningsnet. Det har Faxe Kommune meddelt tilladelse til i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelserne til tilslutning af spildevand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes i tilladelsernes kapitel 7. Klagefristen er den 18. marts 2022.

Opdateringsdato: 18.02.2022 - 13:05

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00