Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af minivådområde, Atterupvej 23, 4640 Faxe

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde på matr.nr. 1a Hejede Gde., Ø. Egede, beliggende Atterupvej 23, 4640 Faxe

Minivådeområdet bliver 0,37 ha, og består af flere lave og dybe bassiner som drænvand fra oplandet ledes igennem for at fjerne vandets indhold af nitrat og fosfor. Herefter ledes drænvandet via iltningstrappe til eksisterende grøft.

Tilladelsen er givet efter vandløbslovens § 17, asmt § 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Kommunens tilladelsen kan via Klageportalen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævent i en periode på 4 uger fra dens meddelse.
Uddybende klagevejledning samt angivelse af de klageberettigede kan læses i tilladelsen.

Fristen for at indsende en eventuel klage er 10. september 2020