Tilladelse til 15 midlertidige arbejdsarealer til oplag af jord, grus og skærver m.m. i forbindelse med sporrenovering af Østbanen.

Faxe Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til 15 midlertidige arbejdsarealer til oplag af jord, grus og skærver m.m. i forbindelse med sporrenovering af Østbanen.

Atkins Danmark har på vegne af Lokaltog ved mail af 22. juli 2022, søgt om tilladelse til midlertidige oplæg af jord, grus og jernbaneskærver i forbindelse med sporrenovering af Østbanen.  Ansøger vurderer at oplagene i overvejende grad er rene og evt. svagt forurenede med ikke-mobile forurenings komponenter som bly, cadmium, PAH og tung olie.

 

Faxe Kommune vurderer, at der midlertidige oplag ikke vil udgøre en risiko for grundvandet, Natura 2000 områder eller det omgivende miljø. Tilladelsen gives under forudsætning af, at ovenfor nævnte vilkår i overholdes.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 31. marts.2022.

De klageberettigede er:

  • Ansøger.
  • Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Sundhedsstyrelsen.
  • Landsdækkende organisationer og foreninger.
  • Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.  Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.
BilagStørrelse
PDF ikon ss19_arbejspladser_030322.docm_.pdf1.37 MB
Opdateringsdato: 03.03.2022 - 23:22