Tilladelse til åbning af drænstræk ved Fuglsang

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til regulering af vandløb omfattende åbning af drænstrækning etablering af sandfangsbrønd ved Fuglsang, nord for Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune meddeler hermed en lovliggørende tilladelse til åbning af dræn efter en afværgeforanstatlning for at få overfladevand væk fra en grundvandsboring. Ud over åbning af drænen etableres en sandfangsbrønd. Vandløbet er placeret ved Fuglsang, nord for Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune har udarbejdet en tilladelse, samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, det vil sige senest den 8. september 2020. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørgsmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø, Faxe Kommune.

 

Opdateringsdato: 11.08.2020 - 13:35