Tilladelse til etablering af sø

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en sø på 2.400 m2 på et vandlidende areal i Holteskov.

Der meddeles tilladelse til etablering af en sø på 2.400 m2 på et vandlidende areal i Holteskov. Projektet indebærer at mindre strækninger af skovgrøfter sløjfes og omdannes til sø. Søen vil efter anlæggelse have forbindelse til skovgrøfter, som løber til og fra søen. Skovgrøften fra søen er en del af flere tilløb i Holteskov, som løber til Vivede Mølleå.

Afgørelsen er meddelt efter vandløbsloven. Faxe Kommune har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Projektet har været i fire ugers offentlig høring, og Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar. 

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen.

Spørgsmål til projektet kan sendes til Natur & Miljø.

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse til regulering989.29 KB
Opdateringsdato: 03.01.2022 - 13:17

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00