Tilladelse til genanvendelse af knust beton med et mindre indhold af formaldehyd på Egeparken Haslev

Faxe Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton indeholdende en mindre mængde formaldehyd. Den knuste beton skal genanvendes i vejkassen i forbindelse med etablering af Egeparken.

M. J. Eriksson A/S har på vegne af Milton Huse A/S, søgt om tilladelse til genanvendelse af 9000 m3 knust beton i vejarealer i forbindelse med udstykningen af Egeparken, Haslev. 

Der er i betonen påvist en mindre koncentration af formaldehyd (1,9 – 4,8 mg/kg).

Faxe Kommune vurderer, at genanvendelsen ikke giver risiko for jord- og grundvandsforurening, Natura 2000 områder eller det omgivende miljø. Tilladelsen gives under forudsætning af, at ovenfor nævnte vilkår overholdes. Denne tilladelse omfatter kun miljømæssige forhold i forbindelse med beskyttelse af jord og grundvand efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, og det forudsættes, at ansøger tillige indhenter øvrige, nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Klagevejledning


Afgørelsen kan, inden 4. uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 19. april 2022.

De klageberettigede er:

  • Ansøger.
  • Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Sundhedsstyrelsen.
  • Landsdækkende organisationer og foreninger.
  • Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.
Opdateringsdato: 22.03.2022 - 14:02