Tilladelse til nedsivning af drænvand fra padelbane- Østervej 1, 4640 Faxe

Faxe Tennisklub etablerer en padelbane på ejendommen Østervej 1, 4640 Faxe. Drænvand fra padelbane nedsives i faskine og direkte under banen.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, nedsivningstilladelse til padelbane. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 13. maj 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Nedsivningstilladelse - Faxe Tennisklub275.02 KB
Opdateringsdato: 29.06.2020 - 10:40

Kontaktinformation