oversigtskort

Tilladelse til nyt minivådområde ved St. Elmue

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til et minivådområde ved St. Elmue. Formålet med minivådområdet er at rense drænvand fra kvælstof og fosfor til gavn for vandmiljøet.

Ejer ønsker at anlægge et minivådområde, der skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 3.000 m2 og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Drænvandet tilføres minivådområdet med frit indløb. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet frit ud over en iltningstrappe og ud i et dræn, som løber til Krusebæk og siden Faxe Bugt.
Kort over  placering fremgår af vedhæftede ansøgningsmateriale.

Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.0000 minivådområder over hele landet. Minivådområder forventes at bidrage med ca. 900 tons kvælstof/år på landsplan svarende til knap en tredjedel.

 

Afgørelse om at minivådområdet ikke er VVM-pligtigt. 

Afgørelsen er vedhæftet her på siden. Den kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til den 5. december 2022. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen.

 

Afgørelse efter vandløbsloven og planloven

Afgørelserne er vedhæftet her på siden. Den kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til den 12. december 2022. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen.

Opdateringsdato: 16.11.2022 - 11:55

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00