Tilladelse til omlægning af dræn Engholm Vænge 1-16, Karise

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til omlægning af dræn på matr. nr. 8a Karise By, Karise i forbindelse med byggemodning.

I forbindelse med byggemodning af Engholm Vænge 1-16, 4653 Karise, er der ansøgt om tilladelse til etablering af et afskærende dræn samt at nedlægge eksisterende markdræn på det lokalplanlagte område. Drænene omlægges for at sikre den forsatte afvanding af opstrøms beliggende arealer.

Faxe Kommune har d.d. meddelt tilladelse til det ansøgte efter § 17 i vandløbsloven samt kap. 5 og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 
Afgørelsen kan læses under bilag.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra d.d.
Du finder klagevejledning i tilladelsen.