Tilladelse til omlægning af dræn ved Engen 11, 13, 15 og 17

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til regulering af vandløb omfattende omlægning af drænet ved Engen 11, 13, 15 og 17 i forbindelse med anlægget af nye boliger.

Faxe Kommune meddeler hermed en lovliggørende tilladelse til omlægning af drænet ved Engen 11, 13, 15 og 17 i forbindelse med anlægget af nye boliger. Drænet omlægges, så det ikke længere er placeret på byggegrundene, men i stedet ligges på grundejerforeningens rekreative grønne område. 

Faxe Kommune har udarbejdet en tilladelse, samt en afgørelse om ikke VVM-pligt.

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden fire uger fra denne offentliggørelse, det vil sige senest den 4. august 2022. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørgsmål til projektet kan sendes til Faxe Kommune på e-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 07.07.2022 - 15:49