oversigtskort

Tilladelse til omlægning af rørlagt vandløb med løb til Keldstrup Bæk

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at omlægge et rørlagt vandløb på et areal, som skal byggemodnes. Omlægningen ønskes, da der skal etableres boliger og regnvandsbassiner ovenpå rørets nuværende tracé.

Eksisterende ledning er et Ø300 betonrør. Røret ligger med variabelt fald, så det følger eksisterende terræn. Terrænet øst for udstykningen flader meget ud, så vi har skønnet at det videre fald maksimalt er på 5‰.
Den nye ledning bliver en Ø315 PP, med et gennemsnitligt fald på 11‰.
Tilløb til eksisterende ledning, når den frigraves, vil disse blive tilkoblet den nye ledning.

Klagemulighed

De to afgørelser har hver sin klagefrist 4 uger. Afgørelsen om VVM kan påklages frem til den 16. maj 2023 og vandløbsafgørelsen kan påklages frem til den 18. maj 2023. Se mere i vedlagte afgørelser om klageberettigede om hvordan man klager.

Opdateringsdato: 21.04.2023 - 11:54

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00