kort

Tilladelse til restaurering af Troelstrup Bæk samt omlægning af dræn

Faxe Kommune har meddelt tilladelse til et naturforbedrende projekt for Troelstrup Bæk. Projektet omhandler b-la genslyngning og udlægning af større sten. Derudover omlægges markdræn nord for Troelstrup Bæk, hvor der byggemodnes.

Området syd for Haslev er ved at udvikle sig til et nyt byområde i grønne omgivelser, hvor Troelstrup Bæk er en af de bærende elementer. Byområdet udvikles med en grøn profil, der inspirerer beboerne til at komme ud i naturen, være aktive og dyrke fælleskabet. 

Vandløbsprojektet har fokus på at forme bækkens forløb detaljeret for at skabe grundlag for at naturen vil indfinde sig og give stor rekreativ værdi for hele området.

Vedhæftede ansøgningsmateriale beskriver projektet som helhed med visualiseringer af broer, stiforløb mv. Disse elementer er dog ikke nærmere beskrevet og indgår derfor ikke i denne høring.

Ud over genslyngningen af Troelstrup Bæk har byggemodner indsendt kort over dræn, der skal sløjfes i forbindelse med byggemodningen. Hvor dræn skæres over omsamles de af regnvandsledninger i de kommende villaveje. Regnvandsledninger føres til to regnvandsbassiner, som forsinker regnvandsudledningen inden det i sidste ende har overløb til Troelstrup Bæk. 

Faxe Kommune meddelt tilladelse til projektet. Vi har lægt vægt på, at den projekterede vandløbsprofil giver større muligheder for diversitet, æstetik og biologi end de nuværende regulativmæssige dimensioner. Afvandingsmæssigt vurderes ændringerne ikke at have negative konsekvenser hverken opstrøms eller nedstrøms. Dette skyldes, at faldet på Troelstrup Bæk er relativt højt (over 3 promille) og at vandspejllet falder med de nye dimensioner for vandløbet. 

Klagemulighed

Projektet har en klagefrist på 4 uger. Se mere i vedlagte afgørelse om klageberettigede og om hvordan man klager.

BilagStørrelse
PDF ikon Tilladelse2.86 MB
PDF ikon Ansøgning38.42 KB
PDF ikon Drænplan1.14 MB
PDF ikon Projektskitser - del 11.98 MB
PDF ikon Projektskitser - del 21.82 MB
PDF ikon Vandløbstværsnit 1657.23 KB
PDF ikon Vandløbstværsnit 21.18 MB
Opdateringsdato: 08.07.2022 - 11:58

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00