Tilladelse til Terrænregulering

Faxe Kommune meddeler tilladelse til terrænregulering på matrikel 1a Turebyholm Hgd., Tureby, beliggende på Turebyholmvej 20, 4682 Tureby.

J. J. Jord & Miljø ApS har søgt om tilladelse til terrænregulering på matrikel 1a Turebyholm Hgd., Tureby, beliggende på Turebyholmvej 20, 4682 Tureby.

Faxe Kommune meddeler hermed følgende tilladelser til det ansøgte:

  • Afgørelse om ikke VVM-pligt i henhold til Miljøvurderingsloven
  • Dispensation i henhold til Naturbeskyttelsesloven
  • Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven
  • Tilladelse efter Vandløbsloven

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 17. januar 2023. Klagevejledninger findes i de respektive afgørelser.

Opdateringsdato: 20.12.2022 - 14:17