Tilladelse til udledning af overfladevand fra boligområde Egeparken til Troelstrup Bæk.

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning fra Egeparken, Haslev til Troelsstrup Bæk

Faxe kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand via forsinkelsesbassin til Troelsstrup Bæk ca. station 1.400.

I forbindelse med byggemodning af Egeparken føres mere vand til det lokale regnvandsbassin, som ved en lille ombygning reguleres til at have et større bassinvolumen og en øget udledningsmængde. Den nye udledningsmængde er nu 12,4 l/s.

 Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk1.

 Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledningen i tilladelsen.

 Klagefristen udløber 25. april 2022.


 

Opdateringsdato: 28.03.2022 - 10:49