Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Gyllemosebæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra Østbanen til Gyllemosebæk

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand svarende til det historisk tilladte fra Østbanen, udledningspunkt F32/U15, til Gyllemosebæk station 700.  

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg og herunder genoprette det oprindelige afvandingssystem, der ikke har været vedligeholdt i mange år.

Tilladelsen gives jf. §28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt.
Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 6. april 2022