Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Karise Bæk

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Karise Bæk

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om uændret udledning af overfladevand fra Østbanen, til Karise Bæk station 2055. 

Udledningen sker fra udledningspunkt F8-F9. Da der ikke sker ændringer i oplandet og det ikke har været muligt at etablere forsinkelse inden udløbet, svarer udledningen til det historisk tilladte for oplandet.

Da Karise Bæk er hydraulisk belastet ved udledningspunktet, og da der også er søgt om en udledning på 2 liter fra F10 ved station 2055, er der i tilladelsen stillet vilkår om, at Lokaltog A/S skal gennemføre et reguleringsprojekt med udledning af sten, inden afvandings systemet for Øst-banen renoveres. Projektet skal gennemføres for at bremse vandet og dermed hindre erosion.

Ansøgningerne er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Øst-banens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 5. april 2022