Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Stevns Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Stevns Å

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand svarende til det historisk tilladte fra Østbanen, udledningspunkt F7n, til Stevns Å station 3640.  

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg og herunder genoprette det oprindelige afvandingssystem, der ikke har været vedligeholdt i mange år.

Tilladelsen gives jf. §28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt.
Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 6. april 2022