Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Stevns Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Stevns Å

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand fra oplandene F14-F15 ved Østbanen via regnvandsbassin med pumpe på maksimalt 2 liter per sekund, samt uforsinket udledning fra punkterne F16 og F19-F20 ved Østbanen via grøfter og dræn til Stevns Å station 2860.

Udledningen fra regnvandsbassinet reduceres til 2 liter per sekund via pumpebrønd, således at den samlede udledning fra F14-F15 er mindre end den historisk tilladte udledning fra F15. Udledningen fra de resterende oplande F16 og F19-20 svarer til det historisk tilladte fra det enkelte opland.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 18. april 2022