Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Tryggevælde Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Tryggevælde Å

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand via grøftebassin samt uændret udledning fra Østbanen, til Tryggevælde Å station 14120. 

Udledningen via grøftebassin sker fra udledningspunk ved F2, hvor F1-F2 reduceres til det oprindelige tilladte for F2. De uændrede udledninger sker fra udledningspunkterne F3; F4 og F5-F6, hvor udledningerne svarer til det historisk tilladte.

Ansøgningerne er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 1. april 2022