Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand svarende til det historisk tilladte fra Østbanen, udledningspunkt F21-F22, til Vivede Mølleå station 3300.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 28. marts 2022