Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand via grøftebassin fra Østbanen, udledningspunkterne F36-39, til Vivede Mølleå station 7530. 
Udledningen sker via udledningspunk ved F38, hvor den samlede udledning fra F36-39 reduceres i grøftebassin, således at den udledte mængde svarer til den historisk tilladte for F38.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 29. marts 2022