Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand svarende til det historisk tilladte fra Østbanen, udledningspunkt F23-F24 og F25-F26, til Vivede Mølleå station 1670.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 6. april 2022