Tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra Østbanen til Vivede Mølleå

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om udledning af overfladevand  fra Østbanen via dræn og grøft til Vivede Mølleå station 6040.
Der søges om en akkumuleret udledning på 15 liter per sekund fra oplandene F34s og F35, hvilket svarer til den oprindelige tilladte udledningsmængde fra de to oplande.

Ansøgningen er indsendt i forbindelse med, at Lokaltog A/S skal forny Østbanens sporanlæg herunder renovere banens afvandingssystem.

Tilladelsen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i en periode på 4 uger fra den er meddelt. Du finder klagevejledning i tilladelsen.

Klagefristen udløber 21. april 2022