Tilladelse til vandløbsprojekt i Hulhøjbækken og Faxe Å

Faxe Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udlægning af 1 gydebanke i Hulhøjbækken og 2 gydebanker i Faxe Å

Gydebankerne udlægges af foreningen Pioner i Vandløbspleje (P.I.V.) for at forbedre gydeforholdene for Havørred samt forbedre de fysiske forhold i de to vandløb.
Gydebankerne udlægges efter den såkaldte stokkemetode udenfor havørredens gydeperiode.

Projektet har været i høring fra 4. februar til 2. april 2021, der indkom ingen høringssvar til projektet.

Faxe Kommune meddeler nu tilladelse efter hhv. vandløbslovens §37 og dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til gennemførelse af projektet.
Tilladelsen er gældende i 3 år fra den er meddelt.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor en frist på 4 uger fra tilladelsen er meddelt af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen udløber 27. juli 2021

Du kan læse tilladelsen med uddybende klagevejledning samt projektforslaget nedenfor.

 

Opdateringsdato: 29.06.2021 - 16:28

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø 

Vandløbsteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00