Tilladelse til vandløbsregulering af Vivede Mølleå, og afgørelse om ikke VVM-pligt.

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til regulering af Vivede Mølleå efter vandløbsloven, samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes til klagenævnet via Klageportalen senest den 31. maj 2019.

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Se afgørelse og ansøgning herunder.