Tilladelse til vertikal jordvarme på Blåbærvej 11, 4690 Haslev og afgørelse om at anlægget kan etableres uden VVM

Faxe kommune har givet tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg på Blåbærvej 11, 4690 Haslev samt truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 1. Februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 1. Februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 04.01.2023 - 13:16