Tilladelse til vertikal jordvarme på Nyagervej 7 4690 Haslev og afgørelse om at anlægget kan etableres uden VVM

Faxe kommune har givet tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg på Nyagervej 7 4690 Haslev samt truffet afgørelse om at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 27. Februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 27. Februar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 31.01.2023 - 10:57