Tilslutning- og nedsivningstilladelse til kunstgræsbane ved Faxe Boldklub

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S har på vegne af Faxe Kommune den 28. april 2020 søgt om spildevandstilladelse til en kunstgræsbane, hos Faxe Boldklub Jesper Olsens Vej 6, 4640 Faxe.

Kunstgræsanlægget omfatter etablering af en 11-mands kunstgræsbane samt et ekstraareal til 2 stk. 5- mandsbaner. Samlet kunstgræsareal inkl. eventuelle ekstraarealer andrager i alt 12.140 m². Afvanding af banen sker ved delvis nedsivning gennem underliggende jordlag, samt ved dræning af banen. Drænene tilsluttes den offentlige fælleskloak.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, spildevandstilladelse til kunstgræsbanen. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. august 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 09.07.2020 - 13:27

Kontaktinformation