Udledningstilladelse Karise Bæk

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) til Karise Bæk, jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Faxe Kommune har fra Faxe Forsyning modtaget en ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra vejarealer og parceller til Karise Bæk, der er et offentligt vandløb i Faxe Kommune.

Flere fælleskloakerede oplande i Karise blev og bliver separatkloakeret i 2018-2022, hvor regnvand og spildevand dermed er adskilt og afledes separat. Kloakseparering er udført som følge af Faxe Kommunes Spildevandsplan 2016-2021.

Denne tilladelse omhandler udledningen af overfladevand (regnvand) fra et samlet befæstet areal på ca. 18.300 m2 beliggende nord for centrum i Karise i Faxe Kommune.

Tilladelsen er givet 2. juni 2022. Klagefristen udløber 4 uger senere. Altså 30. juni 2022.

Opdateringsdato: 02.06.2022 - 11:53