Udledningstilladelse for oppumpet grundvand i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning– Baltic Pipe

I forbindelse med at Baltic Pipe ledningen skal sammenkobles, der hvor den landdelen møder den del der kommer ind fra havet, har ZÜBLIN A/S søgt om midlertidig tilladelse til grundvandssænkning samt udledning af oppumpede grundvand på matr. 1a Strandegård Hgd., Roholte.

Det oppumpede grundvand ønskes udledt via drængrøft til privat drænsystem som udleder i det offentlige vandløb Orup Bæk, og derefter Præstø Fjord

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, udledningstilladelse til det oppumpede grundvand. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Udledningstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 17. august 2022. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
 

Opdateringsdato: 20.07.2022 - 09:12

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00