Udledningstilladelse til Søren Hansen – Udledning af processpildevand fra vaskeplads til Stevns Å

Søren Hansen har en vaskeplads på ejendommen Køgevej 86, 4653 Karise. Spildevand fra vaskepladsen ledes via sandfang, olieudskiller og dræn til Stevns Å.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, udledningstilladelse til udledning af processpildevand fra vaskeplads til Stevns Å. Tilladelsen er meddelt i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandstilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 20. august 2020. Klagevejledning findes i tilladelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Udledningstilladelse Køgevej 86380.57 KB
Opdateringsdato: 23.07.2020 - 12:52

Kontaktinformation