Forslag til høring: Lokalplan for boliger på Engen i Haslev

Forslag til lokalplan 500-92 for Boligområde på Engen i Haslev er nu i 4 ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget har godkendt forslag til lokalplan 500-92 den 25. august 2020. Planforslaget offentliggøres torsdag den 3. september 2020 og er i høring frem til torsdag den 1. oktober 2020. Planforslaget kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside, ved at følge linket her på siden.

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 1. oktober 2020. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål, kan du kontakte planafdelingen på tlf. 5620 3019.

Baggrund for planlægningen
Området har siden 2015 været omfattet af lokalplan 500-81, som udlægger området til boligformål udformet som et energioptimeret forsøgsbyggeri fordelt på tre klynger. Der er fastsat meget detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan se ud. Siden 2015 er området udstykket og det forsøgt at afhænde grundende, hvilket ikke til fulde er lykkedes.

Det er derfor ønsket at lokalplanen ændres, så ledes at der kan opføres individuelle boliger og området for karakter af mere klassisk boligområde. På den baggrund er forslag til lokalplan 500-92 udarbejdet. Ved endelig vedtagelse af den nye lokalplan vil lokalplan 500-81 fra 2015 blive aflyst i sin helhed.

Planforslagets indhold
Lokalplanen baserer sig i stort omfang på en videreførelse af indholdet i den oprindelige lokalplan, hvor området udlægges til boligformål og et stort fællesareal.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre byggeri med taghældning og tagudhæng i 1½ etage. Byggehøjden er fortsat 8,5 meter. Der gives mulighed for nogenlunde det samme materialevalg, og der fastsættes en samlet farveskala for facader og tage, som bliver gældende for hele området.

Endelig er lokalplanforslaget opdateret i forhold til spildevand, vejprojekt og udstykningsplan for området

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 3. september 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr.500-92, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 500-92, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 15. juni 2020) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 03.09.2020 - 11:32

Høring

Start tidspunkt: 03.09.2020 - 09:00
Høringsfrist: 01.10.2020 - 23:45

Kontaktinformation