Forslag til høring: Lokalplan og kommuneplantillæg i Faxe by -OPDATERET: Borgermøde d. 17. juni

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 Lokalplan 100-65 for Bolig- og Centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe er nu i 8 ugers offentlig høring.

Byrådet godkendte på mødet tirsdag d. 12 maj 2020 forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65. Planforslagene offentliggøres onsdag d. 13. maj og er nu i otte ugers offentlig høring frem til den 8. juli 2020. Planforslagene kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtages af Faxe Kommune senest onsdag d. 8. juli 2020. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål, kan du kontakte planafdelingen på tlf. 5620 3019.

Borgermøde
Faxe Kommune inviterer til borgermøde om planernes indhold onsdag d. 17. juni kl. 19.00-21.00, mødes holdes på Rolloskolen i Faxe. På mødet vil du kunne høre om planernes indhold og stille spørgsmål.

Borgermødet bliver afholdt indenfor de retningslinjer der er i forhold til Corona-situationen. Det betyder, at vi holder afstand og stiller håndsprit til rådighed. Det betyder også at vi maksimalt kan være 50 personer i alt. Du skal derfor tilmelde dig borgermødet, vi henstiller til at der kun tilmeldes 1 person pr. husstand.

Tilmelding senest d. 16. juni til planafdelingen enten på e-mail til plan2@faxekommune.dk eller på tlf. 562 3019.

Planforslagenes indhold
Lokalplanens helt overordnede formål er, at udlægge området til boligområde og centerområde med detailhandel i en del af området. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for, hvordan bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er bygninger indenfor området registreret med henblik på at fastsætte bygningernes bevaringsværdi. Det kan du læse mere om under punktet "læs også" her på siden.

Lokalplanområdet er delt op i fire delområder, delområde 1-3 udlægges til boligområder og delområde 4 til centerområde. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal for de enkelte delområder. Lokalplanen sikrer, at områdets kvaliteter og karakter med villaer og haver fastholdes. Der bliver derudover fastsat bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne.

Kommuneplantillæg nr. 36 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 boliger i 2 etager på Præstøvej 25. Formålet med kommuneplantillægget er, at muliggøre etagebebyggelse i 2 etager ved at hæve maksimale etageantal for etagebebyggelse fra 1½ etager til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter et mindre geografisk område end lokalplan 100-65.

Midlertidige retsvirksninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 13. maj 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag nr.100-65, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplanforslag nr. 100-65, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på https://naevneneshus.dk/.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Opdateringsdato: 10.06.2020 - 14:10

Høring

Start tidspunkt: 13.05.2020 - 09:00
Høringsfrist: 08.07.2020 - 23:45

Kontaktinformation