Høring af genbehandlet udkast til § 12 miljøgodkendelse til Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev.

Faxe Kommune har udarbejdet et nyt udkast til miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12, til udvidelse af slagtesvineproduktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev.

Projektet består i opførelse af 2 nye slagtesvinestalde samt en gyllebeholder, i forbindelse med det eksisterende staldanlæg på adressen. Derudover gives der tilladelse til udvidelse af produktionen fra 7.500 slagtesvin (32-107 kg) pr. år svarende til 192,31 dyreenheder (DE)  til 6.000 svin (25-120 kg) og 12.000 svin (60-120 kg) pr. år, svarende til i alt 477,18 DE

Inden der træffes endelig afgørelse i sagen, er udkastet sendt i 6 ugers høring hos ansøger, øvrige parter, matrikulære naboer, samt naboer indenfor det beregnede lugtkonsekvensområde.

Du kan læse udkastet her:

Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er 23. juni 2020.

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes på e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk eller til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 12.05.2020 - 13:37

Høring

Start tidspunkt: 12.05.2020 - 14:00
Høringsfrist: 23.06.2020 - 15:30