Høring af Planstrategi 2020

Planstrategi 2020 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra mandag den 17. februar til og med søndag den 19. april 2020.

Byrådet har den 6. februar vedtaget forslag til Planstrategi 2020. Planforslaget offentliggøres mandag den 17. februar 2020 og er i høring frem til og med søndag den 19. april 2020. Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside

Du kan læse forslag til Planstrategi 2020 her

 

Borgermøde

Borgermøde Kultunariet i Haslev tirsdag den 17. marts 2020 - AFLYSES PÅ GRUND AF CORONA-SITUATIONEN

Der afholdes borgermøde om Planstrategi 2020 tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18:30 – 21:00 på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev. På mødet vil du høre mere om Planstrategi 2020, og du kan stille spørgsmål til planforslaget.

 

Dine muligheder

Spørgsmål til Planstrategi 2020 kan rettes til Sonja Larsen, Center for Plan og Miljø på tlf.: 56 20 30 19 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 19. april 2020. Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Sonja Larsen.

 

Baggrund og indhold

Planstrategien er kommunens overordnede strategi for den langsigtede fysiske planlægning og er samtidig afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Der er en række krav til hvilke temaer, som kommuneplanen skal behandle, som sammen med de temaer som byrådet har særlig fokus på i deres vision og planstrategi, indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om:

  • Beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres
  • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling
  • Planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen

Planstrategi 2020 lægger op til, at der gennemføres en fuld kommuneplanrevison. Nogle temaer skal blot opdateres, mens andre temaer revideres grundlæggende eller er helt nye og giver mulighed for udvikling. Alle disse temaer kan du læse mere om i Planstrategi 2020.

 

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af Planstrategi 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Planstrategi 2020, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Opdateringsdato: 16.03.2020 - 08:06

Høring

Start tidspunkt: 17.02.2020 - 12:00
Høringsfrist: 19.04.2020 - 00:00