Høring - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev er nu i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til lokalplan 500-90 den 10. oktober 2019. Planforslagene offentliggøres tirsdag den 29. oktober 2019 og nu er i høring frem til tirsdag den 24. december 2019. Planforslagene kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til lokalplan 500-90 finder du under "Læs også".

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 24. december 2019. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte planafdelingen på 5620 3019.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 19. november 2019 kl. 18.30 i Kantinen på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. På mødet kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Planforslagenes indhold
Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplanforslag nr. 500-90 åbner mulighed for at Haslev Fjernvarme kan erstatte det eksisterende kraftvarmeværk, med et nyt varmeværk på arealerne umiddelbart øst for det eksisterende værk.

- I den nordlige del af planområdet udlægges to byggefelter.

  • I byggefelt 1, nærmest det eksisterende værk, må der opføres byggeri med en højde på op til 22 m, dog må akkumuleringstanke opføres i en højde op til 30m og skorstene i en højde op til 50 m.
  • I byggefelt 2, nærmest Orned Bæk og Haslev Orned, må der opføres byggeri med en højde op til 8,5 m.

- Den sydlige del af planområdet reserveres til en fremtidig vej fra Energivej til Sofiendalsvej.

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 29. oktober 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplanforslag nr. 500-90, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplanforslag nr. 500-90, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:01

Høring

Start tidspunkt: 29.10.2019 - 11:00
Høringsfrist: 25.12.2019 - 00:30